2011 deae

the Biblioteca Nazionale Centrale di F

E

Early European Books, Copyright Φ 2011] Ρβγοῶυδϑβ τς Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze CFMAGL. 1.7.93/a

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. [ez Yel Ma AP

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC

[UTSTe reproduced by courtesy of Dr Biblioteca Nazionale eco di Firenze CFMAGL. 1.7.9

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

[ei Z^ Yel 1.7.937α

Early European Bo pyright O 2011 ProQuest LLC

f the Biblioteca nale Centrale di Firenze

»- Bua. «2a, aeu «ὦ

HENRICI ,Mzisowit M: rr

MEDICORUM HISTORIA SGRL

BENDA

EPISIOLA

: Ks

GEORG. HIER. VELSCHIVM Medicum Auguftanum & Ρο- lyhiftorem,

| HELMESTADII, Typis HENNINGI MVLLERI Acad. Typ. Auno C12 12 LXIX

LAO A——B P uem ddbde Ὡὡ΄ὦὦ - ---Ὑ vive , , " -

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

P £ q t !

am o δ μᾶς, ὧν Ὁ»

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL. 1.7.93/c

2E math e e ORTAM MISSE SA wwe NS NA S Jag) PIS

^"

| F. tr. GEORG.HIERON. VELSCHIO :- Medicine. Doctor celeberrimo

l^ s AMENRICVS MEIBOMIVS E $& T. D

SSSZNEZZe eruditionis de Egagreprlis commentario,

. ideoque in meo per AVGVST AM veftram urbem tran-

| fitu nihil magis. defiderabam , quàm coràm intueri.& faluta-

rc eum, quem infcriptis ha&enus fueram veneratus; Exce-

pifti autem me non tantüm fumma humanitate , fed.cadem

€tiam abeuntem comitatus es, literasque in Italiam. dedifti,

l quibus amicitie inter me & Cl. Virum Caro/em Offredumo E

|^. τ «entrahendz pararius fuifti.. Non fuiffe auteémillius brevi He b. temporis fpatio coalitz amicitiz lubricam apud te memo- : ;

viam , vel inde patuit, quod nuperin doé&iffimain Sj/eeew só-

fervetionum tuarum praefatione non meminifti tantum mei,

fed & invidendoelogio, quod'ipfum affe&uiimputo, ornati.

Non reddam par pari, ne; novo nunc iterum beneficio ob-

| ftri&us, adulari velle; & hic tui laudandi captaíle occafio-

(0 ES . nem cuiquam videar. | .Cum praefertim fcripta tua ubique

| oftendant,non tantum , quantum ín Arte noftra exquifita

eruditione & multo ufu profeceris, fed quam variam prz-

E A 2 terea

C LURBCUNT C"

.r Lecp- UP a

- x

“-

ima GG TN MIT m ἂν» τος

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC

uced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Images reprod CFMAGL. 1.7.93/c

d. terea omnis bonz dodrinz tibi cemparaveris fuppelleti- d lem, pluriumQue linguarum; Orientalium , Grace , Latina, earumque, qua hodie politioribus ufui funt & ornamento Italice , Gallic, Hifpanice peritia fis infiru&iffimus, Cum autem eopfe inloco Commentarii Parentis mei,g μακαράτε» JOHANNIS HENRICI MEIBOMII de Vitis Mc- dicorum feceris mentionem , eumque à te dcfiderari non obícure fignificaveris, inde nata occafione hanc ad te Epi- ftolam exarare volui, qua & illius inftitutum omne, & που dum Ícribendi, & quid ha&enus editionem remoratum , in- dicarem, fimulQue tuasopesad locupletándum id Ícriptum. lollicitarem. | : Non dicam apud te, quantz utilitatis fit iflac Vitarum d&eícriptio , cum vel maxime tibi placeat: nec recenfebo plu- ribus notiffimostibi, quiiflac opera demercri publicum vo- luerunt. Vetus. enim eft,deícribere Vitasvirorum celebrium, qui vel meritorum magnitudine , vcl commentationum docarum monumentisfamam nominisad pofteros tranfini- d fere: tum infingulisdifciplinis catalogum & Indicem ador. Bare,qui& nomina eorum, qui in emolumentum fcientia quid contulerunt ,infe contineat; & qua: ant qualiailla fue. zint,unoquafi intuituexhibeat. | Quivvitasvekplurium vel | | &nius digeflerint 5 infiniti olim fuerc, & funt hodie etiam- Pea i num non pauci Inter illos , quamvis ex veteribus Grzcis : rece nícan tir, Sur yrus , Amphicrates ; Demetr ius ByRABIIUUS, Die- 5 | &less Lyfanias , CMegacles , Ntcfasy Socrates y Softcrazes:, Ariffexe- | mus CMnficus , T] eophbraffus , Dicearchus, "dntigonus. Caryfétus y : Mermippus Peripas. "us, Apollodorus, Pbanias l'eripatezicus, Perphy- rius pluresque alii : vetuftatem tamen tantum pertulerunt | Diogenes Laertius, Plutarchus, Eunapius , Hefychius Philoffrarus., Photius Patriarcha: Latinis Cicero, Cernelzus Nepos, SVelsniu, vdrelius Victor ,& his recentiores D. Hieronymus (qui in praef. | | in lib, de fcript.Ecclefiaft.non paucos.enpm Crat) Gesaadrus, ; ! Honor ina

———— cra pups TTA T aue hy m

--- »ς τορι δος, e dam. met ————

lf es

m PU v. -—.(9 ΨΩ να ^

A mad ^ar

mt

(A τὰ κἀς γος -—

br 3 9" Moe M OMIM

LE S 5

e Sr

MAIS

-^

£o v

SM M).

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze CFMAGL. 1.7.93/c

itina,

nto, .

Cum TS, Me- non Epi- nios ; ine tum.

arum ;plu- | vO« ium, num ifini- Idor« nti fue- "rvel iam- VcI3 Die- ἤσκει.

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC

Images re| ςρμάοι

produced 7 courtesy of the Biblioteca 1.7.937ε

envie Vfedorus βσίρηε, Sigebertus Gemblacenfis &c. lorum quí Catalogum faltem autIndicem au&orum ,ac qui& δὲ qua- lia in fingulis difciplinis quisque fuerit commentatus ; pau- €1ores extitere; non tamen nulli,quiconfecerint. iuftinianus Amperator ZCrerum indicem nobis exhibuit, quo & nomina ipforum & numerum librorum conditorumin veftibulo Iu- 115 fui nobis oftentat. - J»diczs Philfopberum pridem meminit Cicero ineratore: /z philofapbos veffres , iquitJf quando iaci- «t deceprus Iadicibus librorum , quod fno fere inferipti de rebus πο "5 &c. Meminit & Seneca , atque ita meminit, ut ln2ices illos incitamento nobis effc credatad illos imitandum ὃς fi- mile quid conandum ,quorum nomina &fcripta ob oculos nobis ponuntur. Meminit & Quintilianus, & Svetonius de Hlluttr. Gramm. & Galenus comm, in Hipp. libr. de Artic.

Athenaeus non unoloco Callimachum citat ἐν τῷ παντοδαπῶν

ev'y yegu&tbotvtv πήνακε: indice omnigenám fcriptorum, Ejusdem aivaxe five iudice: meminit Laertius, & Suidas, ὃς Auctor Etyimologici in πίναξ. ' | : | . Horum emnium faudabile fludium imitatus Parens meus A/foriam .Meatcam live de Mediets Ch rei Medica fcripzari- busfyntagma contcripfit. « Aliorum quidem vitas , aut parti- culam vitz, aliorum tantum catalogum aut fcriptorum in- dicem , quorundam feré folum exhibet nomen, neminem

faciledata opera praeteriens, quem aliquando in rerum na--

1ur1 fuile lc&ione percepifiet.. Ex Philofophis quoque multiin hoc Medicorum catalogo comparent, quod nemo mirabitur. Nam & Philoforhia Democrito ἀδελφὴ «gj σύνοικ Qo, Aertulliano-/orer Mtascina dicitur , aliis :2Medzeima Pbzlofophiee ftia audit, Íed »aza aute marem: veteresQue Philofophi plu- zimifunul fuerunt Medici,finon opere, faltem cognitione. ^NOntamen temeréPbhilofophorum quenquamMedicis annu- eravit, quem non.teftimonio aliquo antiquitatis Medicina um aut peritugp fuiffe , aut ad Medicinam quid perti-

| xx A3 Reén$

Nazionale Centrale di Firenze

. Sabor im ---τῶν «- ÓÉoai—mam

ESO eomm i

-*

T"-—

πον ον

o em

I ——-

pon" itr?

amens fcripfiffe fimuloftendit.IaBenofipaucostTerout prifce- rum & Regum affert , penesquos Medicina antiquitus erat, «uorumtameénaque inter Medicoscompárereneminem jus. fit, quem nonantiquitatis teftimonio Artiscultorem,fi non fa&orem , monftravit, Neque tamen omnes xqué magni no- minis funt, quos producir, Medicos, fed nonnulli minorum

gentium. | In quo ipfayarietas legentem dele&abit: ceu in | cenis grandibus Íxpe facimus, ut cum optimis cibis fatiati. | fumus, varietastamen nobisexvilioribusgratafit. NeMe- ^ dicos quidem mali commatis , à Gracis Latinisque Poétis | in fabulis convitiis profciflos in hoc Medicorum catalogo M

omifit. Omnes enim?in theatrum producendi erant, nullo

ud mw". stuamibusmnw

difcrimine, boni malive effent, ut de utrisque juxta fe pofi-

tis ye&tius judicium facere liceret Artis candidato, atque: I li,

| Juftcere tanquam in/Jerulum in vitas omuium ^ &

Poffet., atque ex alis famere exemplum fibi... bi

ὡς Hoc facere j Lec fuzere » bec dandis bec vitio feciret dari. ἃς

Quod fi quis plerosque eorum à Poétis fictos; iftisque nomi- n

fiibus forte in natura rerum non fuiffe contendat, cum co íu [^f .. mon litigaverim: fuiffetamenaliquando quos füb falis iftis |

i] ficitiisque nominibus traducere atque exagitare ipfis libue- di

1 tit, vix aliquis negatum iverit. Solenne enim hoc olim ri

40}}}015 erat ΠΟΤῚ eos tantum, quos.amabant , fub.effiis no- &

H minibus laudare, fed &, quos culpaturi erant , fub alienis no- bi

H . "minibus difterre; & parcendo períonis-diceie de vitiis, Apu- D]

Ι ᾿ leio obje&um legimus in judicio, quod Charinum & Cri- d

εἰ τς ἶφι appellitaret in verfibus ; qui aliis nominibus vocaren- - di

| "ur. ls refpondet : .Esdem opera. accufent C. Catullem , quod ET

Lesbian pro Clodia momisarit , quod , que Metella erat , Peréllom mi

fergpféris : d Propertium, qui Cyntbium dicat , Hoflium diffimuten: ti

Tibullum, quod ei fft Plautia im animo, Delia in verfa. ^ Addit, "m

eodem modo Virgilium, cum puerum amici fui Pollionis c

Li laudaret; abfinentem nominum fc quidem Corydonem, “ἢ CET uc ᾿ς puerum. :

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC f the Bibliotec

uced by courtesy of the Bibli a Nazionale Centrale di Firenze

Images reprod CFMAGL. 1.7.93/c

Early European Books, Copyright O 2 F th

Images repro: CFMAGL. 1.7

αἀυςοὰ 7 courtesy of t

wan* - cam

"

Un m c0 πα tmm -

e Bibli

recenfere , quos Lapidis fui potfeffores δὲ inquifitores nomi- nant,relligio Parentifuit. Quis enim omnes illos, qui vel folis nominibus, iisque vel nullius linguz, vel barbaris , vel fidis in canto vulpe obtrudi folent ; & nominari , citra nau» fcam recenferec δ΄ Sunt ex iis Affrucanus, Agadimom; Araffraru,. drdapus , Ariflenes; Arxocb Afcanus, Affatesy Affratus, Attamcnus, Bacacer , Bulgus, Barceutres, Bulias , Bodilus, Borares, Cadmeon , Ce- vut, Chambar , Cramess Cufles, Dardanus ,Dardaris , Daufius , Dias «edes, Emiganus, Eximentus, Eximidiu; GlofJarius , Hecyla, Hena fa- piens, Hyargue, Locaffes , «Maudizus ,.Menabadus , Marfolaus , c AMe- Jfus, Napbitus, Obfemegams, Orphatus , Pitbea., Rárfon, Seitas, Zen. mon,Zimon, Atque hi , quibus recenfendis animo aliquis linqni poffit, adducuntur ab /fzre Turbo. P bilefopborum, Att» Gore Pandere , Autfore fBendoris folu, & id genus tenebrioni-

. bus, & minorunr gentium fcriptorculis;ipfis eque obícuris,.

ac funt illi; quos Artifuz lucem putant allucere, eamáne il- luftratum ire, ^ Ob talium certé omiffionem nemo- facile fnecenfebit Parenti mecs nifi qui fit de genere horum. '

. Geffit autemeo ferefe modo Parens in enarrandis Me dicis, quo in Hiftoricis Gracis, LatinisQue ,. aliisque fcripto- ribus Vir fummus Ger&ardus Iobanues Fofitus. Initio Introduce é&ionem quandám pramifit, in qua & de vafto Mfedicinz am- bitu ; & dc Medicorum Seé&is Otrdinibusque ex. Antiquitate omni pluribus agit. Deinlibro Primocos;qui ab Orbe Con- dito ad ufque Vrbem Conditam: Secundo, qui ab Vrbe Cos

- dita usque ad natum Chriftum: Tertio qui à gato Chrifto

"usque adfeculi decimi quinti medium vixerunt : Quarto de-

-Bique omnes, quorum in incerto atás eft, ordine Alphabe- oenumerat. Quod fi eaim εὐ libeat illos quoque, qui ΄

poft annum reparata falotis MC C C C E fuerunt Medici, colbgere &in- Theatrum producere.;, ioco C VU Κ᾽ ! Ie

a Nazionale Centrale di Firenze

puesim vero-Alexin vocaffe, Idem &in Medicisiftis 3Poip tis fa&um credere licet. Ex Chemicis quidem omnes illos

The ροϊ νερὰ Eryrbr ai

Stderumá, micantium

ΠΝ | τ Sbducaz numerum priui s - zb IH | | | quàm omnes nobis fiftat. . s : | ea | i | Poffet autem quis putare; a&uriegiffe Parentem men rt, ἯΙ cum jam tum non pauci egregii Viri ifti opera vacaverint. Y T Nemo enim harum rerum curiofus temeré ignorat, fimile: "hi ^ quid conatos Ozzexem Brusfel/fum , Syzpber tanum Champeg iut, | '*f à Robertum. Conflautinum , Jftaelem Spachiupa , Pajchalem Gallum , CENE | Jlobanuem Scheuchium , Pezrum Caffellanum ,. VVelfgaugum Iuftupo, | "n Joanuem Neandrum4,oanuem Autenidem Vander Lzsa2eg, Werum Re de prioribus tribus nihil dicam , quos diligenter licet inqui- | -— fitos fortuna in anus Parentis pervenire. noluit, Quid | Er vlgang us Iuffus , quid lohannes Neandaer, 1e in Chronologia Me- qu * dica ,hic in Naza/zzus Meatezne prxftiterint, ex iis liquidum —— | -dei erit, qux à Parente fubinde notabuntur, uterque alioquin Εἰ - de laude fua non defraudandus. Peru Caffelanus non male,nec | qu | | jndocté rem exoríus eft, fed in pauciflimis fübftitir. | ad ATE ! | fummus Vir Ze£. GerZ, Foftus de Medicis congeffit libro de fp | a Philofophia pofthumo capp. xr. xir. xttt. xiv, ütut egregia, Jem δ; pauca tamen etiam funt. Reliqui utilem quidem operam pr El Ow . uix A aliud fpe&arunt, arque iis tantum labore an E o infervire voluerunt, qui nomina Auctorum & fcripta, du | t ac quoties quibusque inlocis eatypis excuía , aut recufa fne- tel ra rint,neife defiderant. Vt idcirco hoc feculo pra lari qui. ac |" ? dam & publico bono nati Viri eam ad fe curam adhuc perti- La [E | mere judicaverint. . Inter quos primo loco poni meretur. d. HI Thomas Reineftus, Cum illiinftitutum Parentis mei per litte- ra | ras fignificatlet Vir longe do&iffimus, amicus nofter, 72545 cel ! . wes Verfus , ita refpondit Reinefius anno 1653. ΟἿ, vAMeiZessig dic | emwudTia ff mifetis , immane quantum ne ttbi devinxeri. Video pu eum celere fecretiores litterae effe, $ πολ δήμῳ £a, Veterum Me- du dicorum bifferiam poit. Brunfeifittn , Champegium, uec e $ μὴ

fap» κε

; * Fue

Early European Books, Copyright 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL. 1.7.93/c

Early European Books, Copyright O 2 F th

Images reprod CFMAGL. 1.7

"δι

AReinefium

4

«eandem meditari ex fide Hhius eandem pre multis alis tradere uoa, claberatam eam derioq, plurium Jatifa dem de Zei»e/fo judicio pl

quog .-Germanorum in boc litterarum

Tuc bium , Caffelanum, qui loc feculo Jferipffe, C Mealicarum Biblia: abecaram compltiateres, dicerere Cf" tpfe tentavi, Neg lzgenter eutm c6 gum eruai'Honis tracfarun, , qutqui manum admoverans, E "effe , Plnti, Galeni, Celii Aureliani , AElii Oribaffi erui ,ueminiobfervatos, - hift, Philof. cap. 8. cu giflet : Sed bec poris T&m Medicorum. Hifor: manibus bADuIt . fed morte

Jeriprss tráultos Joh. Jonfius; vir eruditus, I. 2. de fcript. m de fcriptoribus quibusdam Medicis ; inquit, za e/rquenda funt , qui prifco-

am Tradunt ,quam lob.Henr. Meibomitias fub. prareptus tmperfecfam ali veliquiz, rum genere dacf fium, dignis cognovi : qui quanto. erudrtins e$- fo queesz , vYanto-majore cura propediem publicandam eur aráram effe , deffa

Afurumcerto fumus perfvaft, 1n:quo qui-

ané cuopsoO- Ie/te fum: fed. nunc

quidem incomparabilis;ille Vir tot operibus orbi erudito

adhucpromiffisimmortuus:eft, nec Íperandum fit,'tuihi conftat.

a&tumque intalibus judicium vel ex noviffimisin Dio Laertium notis perfpexerit. In-ceadem Parifienfi ür lippus Labbeus , propter varia.ad rem librariam bibliotheca-

riamque pertinentia egregiafctipta, celeberrimus ante. hoc fexennium: dicorum hiftoriam à fe dudum.congeftam effe publicandam. Verum necilla hactenus prodiit, quamvis du- du [ἢ δίποαν ασμαίτιον ali in hisrebus eruditi

,

quid.-deHiftoria Medica « ier ve edi 1 aga "Supereft vero adhuc; & exor- m rieyrgioriam AEeiazusc Menag iu qui püblico dui

proniifit Medicorum Hiftoriam , oi Se mes ini ante'hos fex annos przfenti mihi 4dum.prodierit. Illum veró huic- telligit, qui variam illiuslectionem

fpem fecit, quamvis nec operz parem effe facile in ; excellens ingeuium;fub-

enem Phi-

qua dudum publicavit, prafenti aem fecic Me- & aliquando

quodde Vita Galeni ediderit, unde ejus

enemcolligere licet. Quomodo Cl. Vir

Pers Lambecius vata fua Literarie Medicorum

rue Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

quoque

Ld

H -

——Ó—RÓM

mc oe B i

M

LJ ' * εἴ

n quoque inferere volüerit; ex Prodrofto patet: verum eam |: bu | ἯΙ sine nontam cito abíolutam. iri perfvati fumus,cum prz- «t Mi 'rtim alios de Bibliotheca Vindobonenfi labores nunc illi ve | | fub. manibus effe intelligam. Hermapme Conringim nofter, cu m πανον üti non pauca ad omnem hiftoriam rei literaria vitas. d ἯΙ que cruditorum pertinentia congesfit,ita de Medicislongé | hi | plurima egregie obfervavit, ur cuivis ex variis ejus fcriptis , [ j ubi ποιρέργως taliatractat apparet. Seorfim tamen de Medicis Íc T aliquid edere, cum Parente occupatum laborem fciret ,no- I tc 4 luit, neque nunc alia ipfius curz,ut id agat, permittunt. ὩΣ hi ... Quamvis autem non inviderem, fi alius aliquis , Vir eru- 3 A ditus,ex hoc muftaceo laurcolam quaereret; imo jam tumjedi- —— | ' Ji ta illa Cii, Virorum modo memorata fcripta optarem , au. ᾿ j | ^— fim tamen ctiam de Parentis mei opere feculo noftro ali. ni quid polliceri, ejusque publicationem brevi promittere: cug | H | tamen ba&enus nondum prodierit ;jam cauffas dicám. Equi- M lu [ΠῚ dem quadraginta jam δὲ quod excurrit anni funt, ex quo | 2i Η primum Parens meus illioperz manum admovit , fed lente i re T admodum procesfit negotium, | Obftabant enim in ampla fu P. & populofaurbe ZsZerz , ubi fedem fixerat; ex multitudine . sid [5 decumbentium occupationes quotidiane. Horatiana illa HB rl huc accommodare licet :.— | Vg owe fc | n | Hic vifum vecat , bie auditum triffía , reri B. 3 n a Qrinibus officits cubat bic im colle Quirini y P! | Wraus Tiberim longó eubas bie prope Cafarzs borra, ΟῚ 3 lu [ἢ | Me extremo in Aventino , vifendus uter4,, ΜΕ ΟΕ" P 2.3 Neque id una amt altera die: fed cottidie volvebatur hic [ f 2 Rhombus,& redibat later acits inerbemo, Aitproinde hista- - lE | ' | . Bibus nullum aliud, nec plus temporis impendere potuerit : : quàm quod zgrotantibus fuffurari, & ad lucernam demetiri [ s licuit || Quamvis his ipfis laboribus difficultates & tadia in j 8 Medicina: facienda [^ εὶς non parum levaret,. feque. iis X | quodammedo reftaurarct:) ceu folent athlete remifla- quie ᾿ i

i b. ) τ ΄ » M busdam:

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC

uced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Images reprod CFMAGL. 1.7.93/c

mpm À ττὕπιὌνὕ

impe

deo —— 9 con c 9

m -— —À

.-

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC

Images reprod CFMAGL. 1.7

m 7 courtesy of the Biblioteca

busdam temporibus ciborum atque exercitiortim certa ne«- ceslitate orio.& jucundioribus epulis refici. Non parum

vero etiam turbabant morbi ; & dolores arthritici, quibus cum quotannisei conflidtandum erat, eptaditiure tne do, quod domo egredi probiberént, tempus commodum his ftudiis fuppeditabant. Praterea vivebat in loco, ubi

paucaex aliorum bibliothecis fubfidia habebat, propriáque

Écré contentus effc cogebatur, unde in multislocis non po- terat mon harere, Accedebat operis ipfius varietas, diffj- cultasque.. | JFroute exile negotium s

Er aignum puerus putesz | :

uccelju labor. arduus... |

Ncc tracfabilepondus esf, | His decausfis abjicere fzpe opus, & tenebris damnare vo- luit, fecisíetQue etiam, n reftitantem incitatlent Viri magni & hujus rei intelligentes , & , ut,fidem exfolveret , prafta- retqQue, quod promifitfet,monuiffenr, Inter quos precipui fuerunt, nunquam fise przfatione honoris nominandi, Hugo Grorius , Claudius Salmafiua , Hermannus Conringium , Caffar Hof/wanuus. Perrexitigitur in materia diffufa & multis ob- fcuriratibus involuta, ὃς feré abfolvit, quatuor, ceu fupra memoravi,libris. .Et, quamvisnon ignoraret , multos, fcri- ptores diligentiam fuameffugitfe, tamen folabatur fe illo.Co- lumelle : 74224 /y/va £oni venateris ei indaganter feras come. plures capere , nec cuiquam eulpeest, non omuescepiffe o. Ideoque fi unum tantum aut alterum annum fatavitam prorogaffent, ipfe edidiflet, erat enimin receníendo opere quotidié occu- patus. Cum veroanno quinquagefimo quinto hujus feculi euris, laboribus , morbisque confectus moreretur, mihiuni- co heredi mafculo cedere id opus voluit, ca lege ut matu- raztate maturoque aliquando judicio recenferem, recenfi- tunQue publicarem: ego veró tum fextum tantum & de- | ig Β 2 .- . «ummum

Nazionale Centrale di Firenze

* “ον πος ον

᾽-

"ar eet me om

Pp tM NI áHÓ"á . —- e 9 ——— m » * diff τ" Ἀν ΟΣ 7 * 2 ^ - Va ITE "mE VEI -— - —— PoÀ— DÍA

- - ΣᾺΝ

M. ens

s

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. uced by courtesy of the Biblioteca N

Images reprod CFMAGL. 1.7.93/c

LDr*I3 pe dba Ttt aie κ᾽

mm annum: complevéraih. / Noverat enim; opis illud. 1mam manum adhuc defiderare, & extare non paucis in:

locis lacunas; propter defe&um: potisfimumlibrorum: nàtas;.

quas fu pplerialiquando à me volebat. Egovero nihil prius.

r2ou1, quam » ut; quod pietas ipfa requirebat; illi- Parentis: voluntati, & eruditi erbis exfpe&ationi fatisfacerem :ideos que de illofupplendo augendoque nunquam nn copitavi;. Etvero aufim dicere ;|non penitenda quaedam interea à me efle , praefertim , dum primarias Europa biblio-. dandole posínt.. Cis &llldeondis in e decim à Parentis obituanno Fired cis ty

: [5 obitu: s non paucos etiam publicis ty-- pis excuíos effe libros, unde augerihac hiftoria postit.. De uno tamenhicimprimis apud teconquericogor. eruditisfi.. me Vir. Nullibi magis defecit. Parens, quam: in: Arabum: Medicorum hiftoria contexendá, quorum:tamen: nümerus:

longe cft maximus, quique fi defuerint, minus perfectum: -

quis opus hoc non immerito dicat; Quienim in illaoperz: aliquod pretium facere voluerit, & exa&am Arabica lingue: notitiam habere debet, & cum ipforum Medicorum Ara«-

bum, tum illorum librorum copiam, qui de Vitis Arabum.

Philofophorum & Medicorum iu Bibliothecis extare memo-- rantur, .Ab utraque autem deftitutum: Parentem: τη τὴ: libens fatcor:quiigitur itafuffenus (im, ut lapfüm ab €o €a-- veri potuiffe putem. Sollicitavit per literas multos pracla.. ros Viros, ut fubfidia fibi mitterent, fed partim inanibus. promisíis lactatus , partim fine fpe dimisfus eft. Qua ad hanc rem infola Bibliotheca Lugduno-Batava extent admi.

hicula à Ctt. Viris Ergenia Golog notisfimum tibi eftjomnia

tamen haétenus inedita funt. Exiftiniant eruditi füpereffe ibi etiam ez Cz/eg illum,qui doctisfimorum Arabum hifto- riam fcripfitfe memoratur à Gabriele & Johanne Maronitis sd'Geographiam Nubienfem. Sané Audor qui ibi extat, ;//»

eris "T Abinbfei-

fin co de! pr pr

def

del Rl

me. bili tiur 46, otl

Allud'

ds in!

natas;.

prius.

entis: .

ideos- Itavis.

LET MPa Qs i$ ν ,

4Abiobfeibea , alias Elaigbas Abmed δεν δ plürima ptoponit;.

fititulus mosnonfallit: non Medicos tantum Graecos »Hip-

pocratis difcipulos , Galeno pofteriores; Alesandrinos (quo- rüm.forte biftoria- aliunde haberi poffet )-fed cx: Arabibüs

| 605; qui àtempore manifeftati Islamifmiquiq; initio imperii

Aibaflidarum: celebres: fuerunt, quique libros-Medicos; a liosQueex lingua Graeca in Arabicam tranftulerunt:: quibus: denique Babyloniorum; Barbarortim; Indorum. Afrorum ;. /gyptiorum, Syrorum Medicos fübjunxit.. Etveró memi- nr,meé cum Lugduni Batavorumante pluresannosviverem;. Virolongé celeberrimo: Zzza£o Gelie:non tantum de his thes fauris publicandis vellicare aurem', fed & rogare , ut fi quae fingulária de Medicis: Arabibus: legiffet , annotaffetque; ea. conimunicare mecum vellet; fuis à melocis cum praefatione debitihonorisinferenda: Verüm:meprafente. quidem inter promiffa res ftetit; nec quicquam impetrareponi: nunc vero: propter optimi viri obitum; inde fperare nihil licet: 4»dreas: 4ipagut, vir, doctus praef. Interpr. nom. Arabicor. Avicenn. Medicorum δὲ Philefophiorum- Arabum Hiftoriam Latiné fe tranftuliffe fcribit: verum cujus illa fuerit, δὲ quo pervene« rit, juxtacumignariffimisfcio: Editameffenon arbitror. :

- Solius ZeZannz Leoni , cujus Hiftoria Africata extat; dea. -

refcriptum-habemus. Equidem dicirion poteft,quantoillius defiderioflagraverim; ex quo: & ab ipfo in Hiftoria Arabica. nremorari δὲ Excerptaejus quedam à Gerh. Joh. Voffio libro

dePhilofophia ad duci obfervavi:. "Tandem indicio: Cr. Joh;

Rliodii adScribonium LarguminillluftriMedicea Bibliotheca extare deprehendi: Cum veroantepluresanrosFlorentiz per: menfes aliquotharerem,do&iffimorumqueillicvirorum;no:

bilitate' incertum: generis am virtute δὲ eruditione preftan-

tium magis, Carol? Dari; Cavulcanti, Redi, Givaldi, Strox3i, Mal- liabeci Converfationefruereranomtantum moxad ipfam Bibli- othecam liberrimus patuit- aditus, fed & Leonis Hiftoria:

B3 deícri--

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC

Images rej [e "rell

prod LA

uced 7 courtesy of the Biblioteca

Nazionale Centrale di Firenze

onm -

1 |

| | Ι

P

4 4 l 1 '* 1 Pu I T EN HI $5 rU! ^ 4 W n |

NM a

À

: —À

Selcribenda mihi oblata eft,quai eum MSto Codice diligeriz «cscontali Extatile Pluteo xXxv1. habentur; incopíc Co-. dicequidam Orphei & Procli Hymni foluta orati one,&, prae terhanc clarorum virorum hiftoriam, ejusdcm Lconis quie. dam de Arze Medica Arabum ,eju sQueinventore Zíe^aLl Ini pía hiftoria prater viginti-octo Arabas, quibu: totidem capita ἐς: ftinantur, quinque quoque Hebrzi, viri przclari, defcribun- tur. In quatuor autem capitibus quzdam deíideranturin 225. & 25. defectustantum aliquis eft, 23. autem & 24. plane deeft, Unde autem fuppleri hic defe&us poffit, non video » cum, quod equidem fciam ,nonextet alibi exem plar ,quod.non ex Florentino Códice defcriptum fit, Nam.& quiz Voffius ex- cerpta habet, hinc fine dubio deprompta, Florentinumqui- dem ex Archetypo defcriptum εἴς, in calce libelli memora- tur,ubiautem illudarchetypumextet, non dixerim, Trans- lationem ex Arabico e(le fatis patet, five Au&or ipfe trans- tulerit,five alius quis, quomodo Arabia ejusdem Leonis Ara- bicé confcripta non abipfo in linguam Latinam, fed à Johan- nc Floriano translata eft... Quod autem Arabicum ipfum alicubi fuperfit;inon conftat, nififortein Vaticana Bibliothe. ca lateat;inibi repofitum à Leone X. Pontifice, qui patronus. illius fuit, nomenque Chriftiano fa&o de fuis.dedit. Ante - ense annos bunc librum edidit Cr, Zézrzzgerus, & Biblioth. 2.p-426. inferuit, utita ab omnibus jam legi poffit, Scribit fi- biab Amico exlItalia oblatum, nec quicquam przterca addit, cgo verocertus fum , ex eopfe, quem dixi; Codice Florenti- nodepromptum ξηνὸ adeum miffum effe, Non pznitet au- tem,ne nunc quidem poft fa&am ab Hottingero publicatio- nem,impenízin defcribendo operz. Nonnulla enim ab illo defcriptore omiffa funt, quz in MSto habentur, quzdam » Quicem non magni adeo momenti, alibi tamen non parvam in annorum notatione variationem deprehendi, Verdm | enim yero,quamvis mult3 egregia nos doceat hic /eZagze; Leo,

per

E rm —— ——

Early European Books, Copyright O 2 F th

uced 7 courtesy of t

Images reprod CFMAGL. 1.7.93/c

e Biblio

per illius tamen fcriptum omnes ftrupufos füblátos nem dicere audebit, | Quin ipiis praterea; quiin Arabum fcriptis

, €itantur non parva difficultas occurritdum interpietesminus

xt&& nomina propria, alii étiam aliter ; Latiné reddunt; aut

| Latinas icr ininationes in fine addunt, ^ Recurri utiquc de-

beret ad fontes, qui in Bibliotbecis Illuftribus habentur,fed illi quidem coníuli nifi à peritia linguz inflru&o non pos- Íunt, Eaveró ne: mihi adeft, nec Parenti,ut jam tum antea faífus fum, fuit. .3n qnibusdam conje&ura aliquid licet ad- fequare. [τὰ Arcigeze/ & Artigeneffà Rhafe citatus l.v. cone HREnt C. r, GcArcagasrr C. 11r. item Zreagenifius |. vi.c.1, non tantum unus idemque funt ,fed & nullus alius,.quam atrzZize- 865 Tiepiusà Galeno, &ex hoc Arabibus adductus, ἀγαόαίδη ἃς Fréiattut ibidem loci, quis alius cft, quam Orióafus Ancit- Jfusy o dnriliftus y «atiles val Ameis apud cundem Rhafin l.11.

SV. Ce VI, Eft nay. Abolpnifén Y. vix. c. vui. interpretor polt

aum. Filogorus & Filogorifius forve eft Phidagrius : Baladius , Pal- indivs, Qualiamonfttafe ftudiofe notaffe, & in fcenam zali-

|" quandopredu&urum promifit Reinefius, | Inaliis conjectu-

ra fallit... Quorundam veró Arabum nomina fono fibi invi- cemtam funt vicina, ut unus pluresve iis fignificentur, diju- dicarincequeat. Exhis difficultatibus, Vir πολυγλωϊτωώζτε. me expediveris, rem praeclaram feceris. Non dubito , quin longe plurimacirca Arabes Medicos obfervaveris cumque ingenio & judicio:-polleas, & lingua peritia fis in&ru&us, nec defint fcripta ipfa multa aliisre&ius docere nos posfis, Que fi commiunicare aliquandovolueris, ut appendicisloco, aut a placeat , Syntagmati Parentis m-í acce- ant,nanpublicum tantum plurimum, fed me imprimis tibi devincies. Statenimjam fententia, maturare quantum licet editionem, ' Vrgent me quotidie dodi Viri, nec feré ex Gal- liaa magno illo Medico & Polyhiftore Gwideze Patio litteras. accipio; quin de Hitteria Medica me moneat, Quod yero nec | | dum.

est LLC

a Nazionale Centrale di Firenze

Early European Books, Copyright 2011 ProQuest LLC. [ N

dum prodierit, antehac quidem vita; imea defultori a,peregri- nationibusmagnam partem per a&a, in caufla fuit, deinvero;, LO Profesfionem .Medicam in hac: Academia Julia Íufcepi;difficiles interinitia & continui labores ;.dum.Audi- torum profectus maxima merito:nóbis:habendz eii rátio, operaque danda;ur nop tam benéfcripfiffe libri, quàm bené docuitle difcipuliteftennit.-: :Anatomica przfertim , qu& à smenunctractantur, ftudia vel fola, experimentorum'& nova- rum. obfervationum varietate, longe plurimum:temporis fibi pofcunt. | ; | Interim , dum hzc mhi curz funt,;nonpoffum non; Clarisfime Vir tuum quoqüe Infürutum laudare ;utque in- gens illud , Artique.Medicz maxim -profuturum volumen; quodpromittis, abfolvere posfis,vitam longam viresque in- tcgras apprecor. Si juvare alicubi te à:me poffe putaveris., *nunquam.deero,quijuxta tecum»publico bono:ftudia mea devovi. Sunt. & penes. me:non contemnenda quadam prz- ftantiumMedicorumfcripta/Confilia;Obfervatiónes &c.qus omnia publicarinon prohibébo (d95tsc εἶναι: δὲξ ait θύρας ) τις ThefaurusEsperientiz Medicz;ultima parsmagni operis tui, : velillaleviculaaccesfioneaugmentetur. «Quàmenim.de liu. jusreiutilitate tibi.confentiam, velexilla.E piftolamea patet, quamantcehos quatuor annosad Cr. Hermannum: Conerding: fcriptam Bootii Obfervationibusame editispramifi:/Sed non moror tenunc diutius, Vir praftantisfime. Vale igitur, & aficáumtuum porrointegrummihiferva. .Egoyquemcer- ta opinione doctrinz & virtutis.zftimare τρί» colere:mon dc(inam , quamdiu & huic &illi pretium-ponere fcivero. Da. bam Helmaftadii in Academia Julia 1v. Kalend. Februat, AnnoMpcLXxIix οἷδε id.